SFO er placeret i de eksisterende klasselokaler på skolen i henholdsvis indskolingen og specialafdelingen.

Du kan melde dit barn ind i SFO via kommunens pladsanvisning.

Vi arbejder ud fra at:

  • vi arbejder anerkendende og støtter det enkelte barn i at udvikle selvfølelse og selvværd.
  • vi hjælper barnet med at blive klogere på sig selv og sin omverden.
  • vi arbejder med inklusion og rummelighed.

Værdigrundlag

”Vorrevangskolen – Min skole”

Skolens værdier er:

  • Faglighed
  • Respekt
  • Omsorg
  • Ansvarlighed

Skolens og SFO's hovedopgave er at give børnene en god skole/SFO-tid præget af engagement og lyst til varig læring.Der arbejdes i såvel undervisnings- og fritidsdelen ud fra et fælles læringssyn om, at børn og unge lærer på alle tidspunkter og i alle situationer.

Vorrevangskolen skal være et trygt sted for alle, hvor respekt, medbestemmelse og ansvar for såvel læring som det sociale fællesskab går hånd i hånd. Vi lægger vægt på høj faglighed i undervisningen med udfordringer for alle. Fællesskabsoplevelsen er et bærende element og derfor et konstant fokus.

Det pædagogiske arbejde

Vi tager udgangspunkt i børnenes behov og lyst, når hverdagen planlægges. De fleste af aktiviteterne er derfor frivillige at deltage i, så børnene selv har mulighed for at vælge.

Når vi siger “udgangspunkt i børnenes behov” mener vi, at der kan være børn, som for eksempel har behov for fysisk aktivitet. For at tilgodese dette, planlægger vi aktiviteter (fx boldspil, dans el. lign), ligesom det vægtes højt at skabe rum for børnene til fri leg, og herigennem give børnene mulighed for selv at vælge kammerater.

Hvis vi ud fra en faglig vurdering mener, at der er en gruppe børn, som i en periode, for eksempel har større behov for omsorg og tæt voksenkontakt, laver vi projekter/aktiviteter, der tilgodeser dette behov (for eksempel højtlæsning, bagning og lignende).

Vi er bevidste om, at børn gør sig erfaringer hele tiden, og derfor er det meget vigtigt, at de får muligheden for at gøre sig erfaringer som kan være af forskellig karakter: Nederlag, sejre, at styre og at blive styret.

I hverdagen vil vi styrke børnenes sociale sider, så de kan begå sig i små og store grupper, hvor de samtidig kan udvikle deres egen personlighed i gensidig respekt for hinandens forskelligheder.

Vi vil forsøge at give børnene oplevelser af enhver art både i og uden for SFO

I Filuren (0. - 1. klasse) og Basen (2. - 3. klasse) er der enkelte børn med udfordringer af forskellig art.

Der udarbejdes handleplaner for disse børn, og der er et tæt samarbejde i klasseteamet og med forældrene omkring tiltag mm. Vi oplever, at de fleste børn i løbet at deres SFO- tid har brug for særlig opmærksomhed, og det forsøger vi at tilgodese.

Alle børn har ret til en plads i fællesskabet og det kræver, at personale og forældre forstår og værdsætter:

  • Rummelighed som en værdi.
  • At vi alle har en fælles opgave og fælles værdi i SFO og et ansvar for, at alle tager del i det.
  • Vi arbejder målrettet med særlige og individuelle tiltag, som løfter såvel det enkelte barns udvikling, samt dets følelse af tilhørsforhold og fællesskab.

I Regnbuen (0. – 7. klasse) modtager vi børn fra Vorrevangskolens specialklasser. Det er børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Vi arbejder med omsorg, tydelighed og anerkendelse og skaber et trygt miljø for børnene. Børnene går i SFO i deres eget klasselokale med deres klassekammerater. Hverdagen er tilrettelagt med overskuelighed i form af kendte voksne, tæt guidning og piktogrammer som de kender fra skoledagen.

Åbningstider

Vi har åbent hver dag fra kl. 6.30 til kl. 8.00 og igen fra kl. 12.50/13.40 til kl. 17.00 - fredage til kl. 16.30. SFO tilbyder morgenpasning og åbner kl. 6.30 hvor børnene har mulighed for at være i SFO og spise morgenmad, lege osv. Børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30, og går i klasserne kl. 7.50