På skolen har vi en række vejledere, som kan hjælpe eleverne, hvis der opstår særlige behov, hvad enten det fx drejer sig om læsevanskeligheder, udfordringer med matematik eller trivselsmæssige problemer.

  • Læsevejledere
  • Matematikvejledere
  • Sprogvejledere
  • It-vejledere
  • Skolebibliotekarer
  • Bevægelsesvejleder
  • Ressource- og inklusionspædagoger

Her kan du læse en nærmere beskrivelse af vejledernes funktioner.

Den generelle indsats

Der arbejdes forebyggende med tilbud, som styrker alle elevers faglige udvikling, og som udmønter sig i generelle tiltag for alle børn – fx faglige læsekurser, individuelle læse- og matematikkurser og inddragelse af it. Derudover gennemføres test og evalueringer i klasserne med efterfølgende vejledninger for lærerne med skolens vejledere. Her fremlægges den enkelte klasses samlede aktuelle faglige niveau, og der gives vejledning i forhold til den almene undervisning.

Den fokuserede indsats

Når der arbejdes foregribende, satses der på indsatser, der iværksættes for udvalgte børn eller klasser, der har brug for en større opmærksomhed for at styrke deres sprog-, læse-, stave- eller matematikudvikling. Det kan være et lydkursus, et læseløft, dansk som andetsprogsforløb, eller et matematikkursus. Disse tiltag aftales i samarbejde med vejlederne og lærerne i klasseteamet.

Særlig indsats - Specialcentermøder

På skolen afholdes der hver anden måned specialcentermøder, hvor skolens ledelse, vejledere, og PPR-psykolog deltager. På møderne er der mulighed for at personale og forældre kan søge om åben rådgivning i forhold til et barn, som de har brug for sparring omkring. Det er også på specialcentermødet, at det besluttes, hvis der skal laves en indstilling til PPR-udredning.

Undervisningsforløb for elever med særlige behov, herunder kompenserende it, organiseres i kortere forløb med tydelige læringsmål. Undervisningen tilrettelægges fortrinsvis, så den forbereder og understøtter elevens arbejde i klassen, men kan dog også tilrettelægges som særlige træningsforløb med udgangspunkt i elevens aktuelle behov.

De forskellige indsatser og forløb, der sættes i værk for børn i vanskeligheder, sker i et tæt samarbejde med forældre, lærere, vejledere - og ofte også PPR-psykolog og familierådgiver.