Der holdes bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden og referater kan efterfølgende findes på skolens hjemmeside.

Forældre vælges for 4 år ad gangen, men for at sikre kontinuitet er kun halvdelen af bestyrelsen på valg hvert andet år. Næste gang, der er valg, er 2020.

Henvendelse til skolebestyrelsen sker via formanden.

Her kan du se en præsentation af den siddende skolebestyrelse:

Formand

Trine Mors Larsen: trine@letja.dk Tlf: 30 25 91 02

Jeg har siddet i skolebestyrelsen i to omgange - de sidste 4 år som formand. Jeg har haft børn på skolen i 12 år og har nu 2 drenge i 3Y og 8B. Jeg vil arbejde for at bevare og udbygge den tillidsfulde samarbejdende skole. En skole hvor børn, forældre, lærere og pædagoger og lokalsamfund sammen skaber skolen. Alle ønsker det samme - en stærk lokal folkeskole, som kan danne ramme om vores børns barndom.

Skolebestyrelsen kan være med til at tilføre energi til skolen ved at lytte til alle, invitere alle til at deltage og ved at spørge og undersøge. Jeg vil især glæde mig til at fortsætte det stærke samarbejde med eleverne, som vi er lykkedes med at etablere i det forløbne år. Eleverne har især peget på variation og bevægelse, som deres store ønske. På det felt skal vi fortsat have vores fokus. I forhold til lærere, pædagoger og ledelse vil jeg gerne arbejde for at tilføre energi ved at skolebestyrelsen interesserer sig for det væsentligste - den gode undervisning - den gode SFO - de ordentlige arbejdsforhold.

Næstformand

Mikkel Kjær: mikkel@ydekjaer.dk

Jeg har tre børn, hvor de to ældste begge har gået 10 år på Vorrevangskolen og den yngste går i 0. klasse. Jeg kommer derfor med viden om alle klassetrin fra mine 13 år med tilknytning til Vorrevangskolen. Jeg vil gerne være en del af skolebestyrelsen, fordi det er vigtigt for elever, personale og forældre, at Vorrevangskolen forbliver en fantastisk skole, og at den hele tiden udvikler sig til at blive endnu bedre. Jeg har det ønske, at skolen løbende går nye veje med respekt for den viden og erfaring, der er opbygget omkring, hvad der skaber en god skole.

Jeg kan bidrage med erfaring i organisatorisk udvikling og med en vilje til at forene både elevers og personales ønsker til skolen. Jeg er god til at se sager fra flere sider og finde løsninger, som er gode for alle parter. Jeg vil arbejde for, at skolebestyrelsen fortsat lytter til både elever, personale og forældre, så vi udvikler en skole for alle.

Bestyrelsesmedlemmer

Maria Højen: mariahojen84@gmail.com

Jeg har min søn, Jonathan, i 1.a. Jeg er 33 år, er uddannet sygeplejerske og er ved at færdiggøre en kandidat i sygepleje ved Aarhus Universitet. Jeg brænder særligt for, at alle børn skal føle sig velkomne på Vorrevangskolen og igennem hele skolelivet blive mødt af engagerede og dygtige medarbejdere.

Vorrevangskolen skal være en god skole for både ansatte og elever. Jeg vil arbejde for, at skolens rammer og muligheder udnyttes bedst muligt, så der fortsat er mulighed for at skabe trygge fællesskaber, hvor vores børn og unge kan udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Da jeg er ny ud i livet med skolebørn, ser jeg også skolen med friske øjne og håber jeg kan bidrage med nye idéer og perspektiver.

Biola Folami: biolafolami@hotmail.com

Mor til Sami i 2.a. Til dagligt læser jeg jura på Aarhus Universitet og arbejder ved siden af som frivillig juridisk rådgiver i Retshjælpen. Jeg har været en del af skolebestyrelsen siden 2016. Jeg finder det utroligt spændende og givende at være en del af et større organ, hvor vi som forældrerepræsentanter har en stemme, og hvor vi kan være med til at præge skolen.

Jeg vægter, at Vorrevangskolen er en skole hvor trivsel, fællesskab og inklusion er i højsæde. Jeg vil med min deltagelse i bestyrelsen gerne opnå, at Vorrevangskolen er en skole med plads til alle, og hvor de unge mennesker bliver styrket til at kunne begå sig i samfundet og med ønske om at være en del af det.

Hanne N. Madsen: hnmadsen@icloud.com

Jeg har to børn på skolen, dreng i 6. klasse og pige i 3. klasse. Jeg har siddet i skolebestyrelsen siden 2016. Jeg er uddannet pædagog og arbejder i en af Aarhus Kommunes særlige vuggestuer, samt som familiegruppemedarbejder.

Jeg er optaget af emner som trivsel, fællesskaber og faglighed – og om, hvordan vi i skolebestyrelsen kan bidrage til, at Vorrevangskolen er en god folkeskole med glade børn, personale og forældre samt med et velfungerende kommunikationsniveau mellem skole og hjem.

Marianne Pank Boesen: mayiannepank@gmail.com

Jeg har været med til bestyrelsens møder siden august 2017 og vil gerne være med til at føre det arbejde, jeg allerede har lagt, videre. Jeg er mor til tre børn, hvoraf min søn går i 2.f - specialafdelingen på Vorrevangskolen. Jeg brænder særligt for specialområdet og at børnene bliver mødt på deres eget niveau, således de kan udvikle sig i deres forskellige tempi.

Det er vigtigt at børnene i Vorrevangskolens specialafdeling er stærkt repræsenteret i skolebestyrelsen. I mit arbejde i bestyrelsen vil jeg værne om skolens principper og alle skolens børn, men har et helt særligt indblik om det at være forældre og barn i specialafdelingen.

Suppleant

Sarah Kirkegaard Kayser: sarah-kirke@hotmail.com

Jeg har barn i 2. klasse (specialklasse) Det er det første år, jeg har siddet med i bestyrelsen og det har været utrolig givende. Jeg synes, det har været spændende at få et indblik i skolens drift, godkendelse af budgetter og værdiregelsæt. Bestyrelsens store fokusområde sidste år har været elevtrivsel, som har været fantastisk at arbejde med og et interessant forløb.

I og med jeg har barn med specialbehov, er jeg meget fokuseret på specialklassernes trivsel, indlæring og hvad der er godt for dem, nu når de går på en almindelig folkeskole. De indtryk, jeg har fået det første skoleår, har været utrolig positive og jeg har en oplevelse af, at der på vores skole er plads til alle. I bestyrelsen har jeg også fået godt indblik i lærernes høje faglighed og hvordan de brænder for at få en harmonisk skole, som rummer alle både store og små. Som forældre vil jeg forsat gerne have mulighed for at have indflydelse på udvikling af skolen.

Medarbejderrepræsentanter

Torry Andersen

Jeg har været lærer på Vorrevangskolen i 9 år. Mit arbejde på skolen består af primært to dele. Jeg underviser i specialklasserne, og derudover er jeg tillidsrepræsentant for alle lærerne. Via dette hverv er det helt naturligt at være medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. Jeg sidder nu i skolebestyrelsen på 8. år.

Toke Sachse Kyndi

Lærer i udskolingen i geografi, samfundsfag, idræt og matematik, samt vejleder i matematik og inklusion. Privat er jeg far til tre børn og bor med min kæreste i nærområdet. Jeg er glad for sport og er et familiemenneske.

Jeg er en del af skolebestyrelsen, fordi jeg finder det spændende at være en del af en gruppe, som arbejder på at gøre Vorrevangskolen til et godt sted at være for både børn, forældre og personale. Arbejdet i skolebestyrelsen er med til at give indsigt i og indflydelse på, hvordan skolen drives og fremadrettet hele tiden blive bedre.

Referater fra skolebestyrelsen

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.